Schoolmaatje - Vacature van Stichting Vangnet in Deventer - - HBO-stagemarkt
Er kan niet meer worden gesolliciteerd op deze vacature.

«Terug naar stages

Deventer, Nederland

Schoolmaatje

MEEWERKSTAGE

 • Datum plaatsing: 16 augustus 2023
 • Solliciteer voor: 1 oktober 2023
 • 1959x Bekeken
 • 330,00 per maand
 • 40 uur per week
 • Stichting Vangnet in Deventer

Stage omschrijving

Ouderbetrokkenheid bij Eritrese gezinnen

Ouderbetrokkenheid vergroot het welzijn van het kind, het verhoogt de schoolprestaties en het voorkomt schooluitval. Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Wij zien dat Eritrese kinderen vaak nauwelijks door hun ouders kunnen worden ondersteund in hun schoolontwikkeling. Dit speelt zowel bij de kinderen die onderwijs volgen binnen een Internationale schakelklas als bij kinderen die ingestroomd zijn in het reguliere onderwijs. Eritrese ouders lijken meer nog dan andere groepen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond moeite te hebben mee te komen in het Nederlandse onderwijssysteem.  De ouders zijn vaak moeilijk door school te bereiken. Vaak begrijpen zij niet wat er van hen wordt verwacht. En als ze wel op een gesprek komen, dan begrijpen ze meestal niet of nauwelijks wat er besproken wordt tijdens het gesprek. Dit kan aanleiding geven tot miscommunicatie. Kinderen worden vaak gevraagd voor de ouders te vertalen, wat wij niet gewenst vinden.

Naast een taalkloof is er ook sprake van een cultuurkloof en opleidingskloof, die de samenwerking tussen ouders en school bemoeilijken. De ouders zijn geen ouderbetrokkenheid gewend en de scholen kunnen de ouders lastig bereiken. Dit heeft direct invloed op de ontwikkeling van de kinderen. De kansenongelijkheid voor Eritrese kinderen is daardoor relatief groot.

Schoolmaatje is bruggenbouwer tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School. Waardoor de communicatie en samenwerking tussen nieuwkomers en de school verbeterd wordt en de ouderbetrokkenheid dus versterkt.

Wat is je taak als schoolmaatje?

 

Je belangrijkste taak als schoolmaatje is om te helpen in de communicatie tussen school en ouders en om de ouders als het ware voor te leven hoe de samenwerking met school eruit kan zien. Je neemt hen hierin al doende mee en vervult op die manier een soort voorbeeldfunctie, omdat je in de praktijk laat zien hoe zo'n samenwerking eruit kan zien.

Een jaar lang ga je eens per week na schooltijd ongeveer twee uur bij het gezin langs en communiceer je met ouders en kind(eren) over school en de schoolontwikkeling van het kind. Het is je taak om de communicatie en samenwerking met school te verbeteren. Als de ouders het digitale ouderportaal nog niet hebben geïnstalleerd, help je ze daarmee. Je leest mee met de informatie die school aan de ouders stuurt, en helpt de ouders om deze informatie te begrijpen. Ook ga je met de ouders mee op gesprek met school. Je bespreekt deze gesprekken voor en na met de ouders.

De coördinator zal jouw gegevens (e-mail en telefoonnummer) aan de school doorgeven en vragen of jij de schoolinformatie mag ontvangen. Hiertoe tekenen de ouders een toestemmingsverklaring. Zodra je de gegevens van de leerkracht of mentor hebt gekregen kun je aansturen op het inplannen van een eerste gesprek met school, zodat je samen met ouders te horen krijgt wat er speelt en waaraan gewerkt kan worden.

Er is niet een eenduidig protocol wat je moet doen, maar wel zijn er aandachtspunten en suggesties die je kunnen helpen het werk goed te doen:

 • Schriftelijke informatie van school met het gezin lezen en verduidelijken, en actie ondernemen indien nodig (uitnodiging voor een gesprek, invullen formulieren voor school, vrijwillige ouderbijdrage, studiedag, luizencontrole, schoolreisje, kerstdiner).
 • Met ouders en kinderen praten over school (vragen stellen en doorvragen, interesse tonen in wat de kinderen meenemen uit school, en in wat ze leuk vinden en wat ze moeilijk vinden).
 • Kind(eren) helpen met huiswerk en ouders erbij betrekken. Ouders weten vaak niet eens dat er schoolwerk mee wordt genomen. Je bent het maatje van de ouders, maar helpt ook het kind.
 • Contact met school opnemen (in overleg met de ouders en altijd met de ouders in de cc van je e-mail) als er iets speelt. Maar nooit een eigen lijntje met school creëren!

 • Meegaan naar gesprekken en bijeenkomsten op school; Gesprek thuis met de ouders voorbereiden en signalen uit gesprek met school thuis nog eens duidelijk maken en er concreet mee aan de gang gaan.
 • Proberen om een lijn te trekken met school om uitdagingen aan te pakken. Ouders blijven zelf het eerste aanspreekpunt van school. We praten niet zonder de ouders met school over hen of over hun kind.
 • Aansluiten op wat er op school speelt. Als het over de herfst gaat, ga dan herfstbladeren, eikels en kastanjes zoeken met elkaar; ga in de lente naar de kinderboerderij; bekijk samen op https://www.entoen.nu/ een filmpje over waar ze met geschiedenis mee bezig zijn. Als het kind in groep 7 of 8 zit, help de ouders dan zich te oriënteren op het meest geschikte vervolgonderwijs voor hun kind. Op de middelbare school in bv. het biologieboek meekijken en een gesprek voeren over wat het kind geleerd heeft.
 • Belang van de moedertaal benadrukken (stimuleer ouders om in hun eigen taal met de kinderen te praten, voor te lezen, een spelletje te doen).
 • Op non verbale signalen letten en checken of het klopt wat je denkt te zien. Is de vader/moeder nu boos op het kind? Vinden de ouders het moeilijk om over het een bepaald onderwerp te praten? Zijn ze teleurgesteld in de opstelling van school? Zijn ze trots op hun kind?
 • Ouders en kind(eren) meenemen naar bibliotheek. Ze kunnen gratis boeken lenen, alleen de inschrijving kost meestal wat geld.
 • Helpen met inschrijven voor activiteiten (zwemles, voetbal, zomeractiviteiten, naschoolse opvang), geld of spullen aanvragen bij Stichting Leergeld of bij de gemeente.
 • Creatief zijn in het leuke dingen doen met het hele gezin (spelletjes, liedjes zingen, knutselen, samen een verhaal verzinnen, voorlezen, bloemen leren kennen, raadsel).
 • Het kind zelf laten lezen (waarbij ouders misschien het kind kunnen verbeteren). Stel ook vragen over wat ze lezen. Want begrijpend lezen vinden de kinderen vaak erg moeilijk.

 • De ouders regelmatig vragen wat zij vinden van de ontwikkeling van hun kind(eren).
 • Hierbij ook aandacht hebben voor sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind/ de kinderen. Dus op tijd aan de bel trekken bij ouders en school als er zorgen zijn of het kind lekker in z'n vel zit, met ouders het gesprek aan gaan over hoe streng ze willen zijn, en of hoge verwachtingen behulpzaam zijn of juist niet; zorgen dat het kind erbij hoort en mee kan doen op school, bv door het mogelijk te maken dat het kind een kerststukje kan maken op school door daarvoor spullen uit te lenen.
 • Cultuurverschillen bespreekbaar maken en niet veroordelen.
 • Eventueel tussendoor met de ouders communiceren per whatsapp (inspreken kan soms helpen!).

 • Ouders stimuleren zich in te zetten voor school-activiteiten (ouderparticipatie bevorderen, zoals meegaan met de klas naar de bibliotheek of op schoolreisje, helpen bij speciale lessen).
 • Zo mogelijk de ouders doorverwijzen bij vragen op het gebied van werk/ vrijwilligerswerk, financiën, juridisch advies, huisvesting, huisraad, kleding, taal, traumaproblematiek etc. (Waar vind je informatie? Check bij de coördinator of kijk in de bijlage).

Tot slot: het is vooral belangrijk hóe we werken. Het is geen gemakkelijke rol! De houding waarmee je werkt is belangrijker dan wat je precies doet:

 • Wees je bewust van het eergevoel en de kwetsbaarheid van de ouders. Misschien willen ze op bepaalde vlakken juist liever geen hulp! Ze hebben het druk dus we moeten hun tijd respecteren; Let op hoe eventuele kritische opmerkingen overkomen, want dit kan bij kinderen en ouders extra hard aankomen; Zorg dat je niet de 'betere ouder' wordt; Laat merken dat het normaal is dat kinderen de taal sneller leren dan hun ouders en dat dat niet betekent dat de ouders dom zijn.

 • We zijn er meer als vriend(in)/oom of tante dan als leraar!

 • Je mag meer doen dan alleen schoolmaatjeswerk, maar het hoeft niet. Let wel op dat je geen taken overneemt van andere organisaties.

 • Doe altijd het belangrijkste eerst. Als het gezin moeite heeft te overleven, staan ze niet open voor andere zaken.

 • We nemen niet de regie over van de ouders. We fungeren als smeerolie en niet als breekijzer!

 • We communiceren niet met school over het gezin (kind dan wel ouders) zonder de ouders. De e-mail berichten van school horen aan de ouders gericht te zijn, met jou in de cc. En jouw berichten stuur je altijd in cc naar de ouders. Dus je onderhoudt geen eigen lijntje met school. Hooguit kan school jouw hulp inroepen het gezin te bereiken.

 

Opleidingen

Deze vacature sluit aan op:

 • Pedagogiek
 • Sociaal Werk

Stagebedrijf
Stichting Vangnet in Deventer

De naam symboliseert het vangnet wat wij voor veel van onze doelgroep zijn. Op dit moment zijn we vooral werkzaam in en om Deventer, maar in de toekomst willen we ook onze vleugels uitslaan naar andere plaatsen.

De stichting zet zich in voor kwetsbare jongeren in de leeftijd van 18 – 23 jaar, zonder dat andere leeftijdscategorieën worden uitgesloten, die in enige vorm van sociaal isolement kunnen geraken door hun persoonskenmerken, achtergrondkenmerken, door hun thuis- of woonsituatie, of die op jongvolwassen leeftijd op zichzelf worden aangewezen door deze jongeren steun, sturing, motivatie en inspiratie op maat te bieden. We zetten ons meer en meer in niet alleen voor jongeren, maar juist voor iedereen wie onze hulp kan gebruiken. Doel is dat zij zich verder kunnen ontwikkelen en volwaardig in de maatschappij participeren. Op dit moment hebben we buiten de groep jongeren ook volwassenen en gezinnen met kinderen in ons bestand.

DE VISIE ACHTER ONZE ACTIVITEITEN: WELZIJN
De werkzaamheden die de stichting doet moeten het welzijn van de burgers bevorderen. De participatie van de burgers staat centraal.

We leven in een overgangsperiode van de verzorgingsstaat (overheid centraal) naar een participatiemaatschappij (burger centraal). Dat veronderstelt zelfredzame burgers die optimaal maatschappelijk participeren.

Echter: participatie van burgers is niet vanzelfsprekend voor iedereen en de voorwaarden voor een participatiemaatschappij ontstaan niet vanzelf. Mensen moeten het kunnen doen en mensen moeten mee willen doen.

Mensen richten hun leven zelf in. Ieder individu maakt regelmatig een soort SWOT-analyse en stelt een plan op ter verbetering van de eigen leefsituatie. Dit is echter voor onze doelgroep een onmogelijke taak aangezien haar afkomst, cultuur en de enorme verschillen.

Bekijk meer vacatures van Stichting Vangnet in Deventer

Locatie

Solliciteer direct!


Op deze vacature kan niet meer gesolliciteerd worden.
Gerelateerde stages

Interessant voor jou

Recent bekeken

Recent bekeken door jou

© Copyright Stichting Erkenning Leerbedrijven Hoger Onderwijs (ELBHO®) 2024.
Alle rechten voorbehouden.